Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech níže uvedených oblastech práva, přičemž rovněž spolupracujeme s nejrůznějšími externími odborníky, zejména s daňovými poradci, soudními znalci a překladateli. Při řešení rozsáhlých případů spolupracujeme s dalšími advokátními kancelářemi.

  • poskytování konzultací
  • sepisování smluv
  • sepisování právních rozborů
  • nemovitosti
  • bytové právo
  • zastupování v soudních řízeních
  • poskytování konzultací
  • sepisování smluv
  • sepisování právních rozborů
  • zakládání obchodních společností, zápisy do obchodního rejstříku včetně jejich změn
  • účast na valných hromadách.
  • právo nadací a obecně prospěšných společností
  • spolkové právo
  • směnečné právo a právo cenných papírů
  • zastupování v soudních řízeních
  • rozvodová problematika
  • vypořádání společného jmění manželů
  • úprava poměrů k nezletilým dětem
  • výživné
  • úprava styku dětí s rodiči
  • zastupování v soudních řízeních
  • sepisování pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • ukončení pracovního poměru
  • sepisování dohod o hmotné odpovědnosti
  • náhrada škody v pracovněprávních vztazích
  • zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech
  • ochrana duševního vlastnictví
  • právo ochranných známek
  • patentové právo
  • filmové a televizní právo
  • počítačové právo
  • počítačová kriminalita
  • stavební právo
  • přestupkové právo
  • katastr nemovitostí
  • nabývání českého občanství
  • ochrana životního prostředí
  • zastupování ve správních řízeních
  • zastupování ve správním soudnictví
  • obhajoba v trestním řízení
  • zastupování poškozeného v trestním řízení
  • sepis trestních oznámení
  • konzultace v oblasti trestního práva